Souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter

Uživatel tímto uděluje v návaznosti na příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a související právní úpravu (zejména zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), společnosti Elliot Homes a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 11427, identifikační číslo 17393019, sídlem Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec (dále jen „správce“), coby poskytovateli služeb nabízených prostřednictvím webových stránek www.mooy.cz a současně správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se osoby uživatele.

Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou ze strany správce zpracovávány za následujícími účely:

□      zasílání newslleterů o činnosti správce, které mimo jiné budou obsahovat nabídku zboží a služeb správce, jakož i osob spolupracujících se správcem, kterými jsou společnosti majetkově propojené se společností  BTrust Group, a.s., IČ 14404478 a zároveň současní a budoucí investoři těchto společností

Udělený souhlas se týká následujících osobních údajů:

·        e-mailová adresa

Uživatel souhlas se zpracováním osobních údajů specifikovaný výše poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby deseti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Tento souhlas je uživatelem poskytován zcela dobrovolně, jeho neposkytnutí není pro uživatele spojeno s žádnými nepříznivými důsledky či sankcemi. Uživatel je rovněž oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat bez jakýchkoli sankcí, a to zasláním jednoduchého emailu na emailovou adresu správce info@mooy.cz, případně kliknutím na odkaz, který je součástí zasílaného e-mailu.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu má uživatel vedle výše uvedeného práva kdykoli tento souhlas odvolat, rovněž následující práva, které může uplatnit vůči správci:

–         právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má uživatel právo na informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo
na informace související s tímto zpravováním,

–         právo na opravu, na jehož základě Uživatel může žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem,

–         právo na výmaz (právo „být zapomenut“), na jehož základě může uživatel za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,

–         právo na omezení zpracování, na jehož základě uživatel může za splnění podmínek žádat omezení zpracování svých osobních údajů,

–         právo na přenositelnost údajů, na jehož základě může uživatel získat osobní údaje, které o něm správce zpracovává,

–         právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování, pokud by k němu docházelo.

Uživatel je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který je dle příslušné právní úpravy ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů správcem jsou k dispozici zde: