Ochrana osobních údajů

Informace týkající se ochrany osobních údajů

Obchodní společnost Elliot Homes a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 11427, identifikační číslo 17393019, sídlem Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec (dále jen „správce“), coby poskytovatel služeb nabízených prostřednictvím webových stránek www.mooy.cz a současně správce osobních údajů, tímto informuje své klienty, smluvní partnery a další zúčastněné osoby o zpracování osobních údajů, k němuž dochází v rámci činnosti správce.

Správce osobní údaje zpracovává z následujících právních důvodů a za následujícími účely:

a.      Zaslání žádosti o nabídku v rámci projektu mooy a vyplnění kontaktního a informačního formuláře, kontrola bonity klienta

V případě, že klient má zájem o služby poskytované v rámci projektu mooy, vyplní kontaktní a informační formulář. Na základě údajů, které klient o sobě poskytne, je následně vyhodnocována bonita klienta a zjišťováno, v jakém rozsahu je možná spolupráce mezi správcem a klientem.

Informace, které klient o sobě poskytuje v rámci kontaktního a informačního formuláře, jsou zpracovávány z důvodu provedení opatření přijímaných před uzavřením smlouvy na žádost klienta. Jak je již uvedeno výše, v rámci těchto opatření je kontrolována bonita klienta, probíhá kontrola bankovních a nebankovních registrů, katastru nemovitostí nebo centrální evidence exekucí a insolvenčního rejstříku a jsou prováděny kalkulace možné budoucí spolupráce.

Za těmito účely jsou zpracovávány následující osobní údaje:

 • základní identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, e-mail, telefon, rodné číslo, rodinný stav),
  informace o ekonomické situaci a příjmech klienta (vzdělání, zdroj pravidelných příjmu a informace o tomto zdroji, výše příjmů, informace o vedlejších příjmů, vlastní zdroje klienta),
 • informace o partnerovi, případně spolužadateli (věk partnera, výše hlavních a vedlejších příjmů),
 • informace o výdajích klienta (počet vyživovaných dětí, informace o pravidelných měsíčních výdajích, vč. výdajích spolužadatele),
 • informace získané z registrů a evidencí, jakož i další vyhledávací činnosti správce, zejména informace dostupné v rámci zdrojů uvedených výše,
 • informace o poptávaném bydlení (poptávané místo, typ nemovitosti, zamýšlený časový horizont).

Pokud správce vyhodnotí, že spolupráce mezi ním a klientem není možná, dochází k výmazu osobních údajů klienta ve lhůtě dvou měsíců od dne oznámení této skutečnosti klientovi. Je-li mezi klientem a správcem uzavřena smlouva, jsou tyto osobní údaje zpracovávány po dobu totožnou s dobou zpracování osobních údajů pro účely plnění smlouvy.

V případě, že klient v rámci formuláře vyplní možnost poskytování informací uvedenému finančnímu poradci, jsou informace o vyřizování žádosti klienta poskytovány také tomuto finančnímu poradci.

b.      Uzavření smlouvy s klientem

V případě, že dojde k dohodě o spolupráci mezi klientem a Mooy, je uzavírána smluvní dokumentace. Ke zpracování osobních údajů dochází z důvodu uzavření a plnění smlouvy. Dále jsou tyto osobní údaje zpracovávány z důvodu plnění práv a povinností správce vyplývajících z právních předpisů (např. povinnosti účetní a daňové), anebo z důvodu oprávněných zájmů společnosti (např. obhajoba právních nároků a zájmu společnosti).

V této souvislosti jsou zpracovávány zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o klientovi, a dále informace o závazcích a jejich plnění v rámci smluvního vztahu.

c.      Zpracování na základě poskytnutého souhlasu

V případě, že správci klient poskytne souhlas se zpracováním osobních údajů, jsou osobní údaje zpracovávány na základě tohoto souhlasu rovněž k účelům, které jsou výslovně uvedeny v tomto souhlasu.

d.      Využívání internetových stránek společnosti

V případě, že využíváte internetové stránky správce, jsou v této souvislosti zpracovávány rovněž tzv. soubory cookies. Bližší informace o tomto zpracování jsou dostupné zde https://mooy.cz/zasady-pouzivani-cookies.

Není-li výše uvedeno jinak jsou osobní údaje správcem zpracovávány především po dobu trvání smluvního vztahu se správcem, tj. po dobu možnosti výkonu práv a povinností z tohoto smluvního vztahu, zejména po dobu trvání promlčecí doby a přiměřenou dobu po ní pro případ, že by jakýkoli nárok byl uplatněn po konci promlčecí doby. Dále správce upozorňuje, že osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech povinností správce, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy či z obecně závazných právních předpisů společnost zpracovává bez ohledu na udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (tato doba zpracování osobních údajů může dosahovat doby až 10 let). V případě, že osobní údaje jsou zpracovávány na základě souhlasu, dochází k tomu po dobu uvedenou v tomto souhlasu, případně do jeho odvolání, nastane-li před dobou, na kterou byl souhlas udělen. Pokud tato doba není v souhlasu uvedena, společnost zpracovává osobní údaje po přiměřenou dobu nutnou k naplnění účelu, k němuž byl souhlas poskytnut.

Osobní údaje jsou předávány nebo zpřístupňovány třetím subjektům, a to jak v postavení správce, tak zpracovatele. Jedná se zejména o poskytovatele IT řešení a softwaru, poskytovatele právních, daňových, přepravních nebo účetních služeb apod. Dále jsou osobní údaje zpřístupňovány osobám, které vědou registry a jiné evidence uvedené výše, a to za účelem vyhledávání v těchto registrech a evidencích. Dle informací poskytnutých v bodě a. výše, mohou být osobní údaje zpřístupňovány také finančnímu poradci klienta, bance u které je veden účet, na němž jsou shromažďovány peněžní prostředky klientů Mooy, pojišťovně za účelem plnění povinností vůči ke klientům Mooy.

Osobní údaje může správce v některých případech předávat také do zemí, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru, a to v souvislosti s využíváním služeb některých zahraničních společností (Microsoft, Google, Facebook). Správce osobní údaje předává vždy jen společnostem, které se zavázaly důsledně chránit vaše osobní údaje, a to výhradně ze Spojených států. I přes to vás musíme upozornit, že USA jsou zemí, která neposkytuje adekvátní úroveň ochrany osobních údajů; z toho mimo jiné vyplývá, že vládní agentury v USA mohou být oprávněny k přístupu k vašim osobním údajům, aniž by byly k dispozici účinné opravné prostředky.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů mají klienti vůči správci určitá práva. Mezi tato práva patří:

 1. Právo na přístup – na základě tohoto práva má klient právo vědět, jaké údaje jsou o něm zpracovávány, za jakým účelem, po jakou dobu, kde jsou jeho osobní údaje získávány, komu jsou předávány, kdo je mimo správce zpracovává a jaká ma klient další práva související se zpracováním jeho osobních údajů. I když by veškeré informace měly být součástí tohoto dokumentu, může se klient v případě nejasností na správce s žádostí o další informace obrátit.
 2. Právo na opravu – v případě, kdy klient zjistí, že osobní údaje, které o něm správce zpracovává, jsou nepřesné nebo neúplné, má klient právo na to, aby byly bez zbytečného odkladu opraveny, popřípadě doplněny.
 3. Právo na výmaz – v některých případech má klient právo, aby byly jeho osobní údaje vymazány. Osobní údaje klienta budou bez zbytečného odkladu vymazány, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
 • osobní údaje klienta již nejsou potřeba pro účely, pro které byly zpracovávány,
 • klient odvolá souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je jeho souhlas nezbytný a zároveň neexistuje jiný důvod, proč tyto údaje je možné nadále zpracovávat,
 • klient využije svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku proti zpracování) u osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněných zájmů správce a je shledáno, že již žádné takové oprávněné zájmy, které
  by toto zpracování opravňovaly, neexistují nebo
 • klient se domnívá, že zpracování osobních údajů prováděné správcem přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.

Toto právo se neuplatní v případě, že zpracování osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění právní povinnosti správce nebo určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

4. Právo na omezení zpracování – v některých případech může klient kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo umožňuje klientovi v určitých případech požadovat, aby došlo k označení osobních údajů klienta a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musí správce omezit, pokud:

 • klient popírá přesnost osobních údajů, než je zjištěno, jaké údaje jsou správné,
 • osobní údaje klienta jsou zpracovávány bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co je možné zpracovávat), ale  klient či jiná osoba bude před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekává, že by v budoucnu takové údaje správci stejně poskytl),
 • osobní údaje klienta již nejsou potřeba pro shora uvedené účely zpracování, ale klient je požaduje pro určení, výkon nebo  obhajobu svých právních nároků, nebo
 • klient vznese námitku proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou je šetřeno, je-li námitka klienta či jiné osoby oprávněná, je správce povinen zpracování osobních  údajů klienta omezit.

5. Právo na přenositelnost – klient má právo získat od správce všechny jeho osobní údaje, které mu klient poskytl a které jsou zpracovávány na základě souhlasu klienta. Osobní údaje klienta či mu budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Aby bylo možné na žádost klienta údaje snadno převést, může se jednat pouze o údaje, které jsou zpracovávány automatizovaně v elektronických databázích.

6. Právo vznést námitku proti zpracování – klient má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě oprávněného zájmu správce. Osobní údaje poté správce přestane zpracovávat, ledaže zde budou závažné oprávněné důvody pro to, aby v takovém zpracování pokračoval. Správce na základě námitky vždy přestane osobní údaje klienta zpracovávat pro účely přímého marketingu.

7. Právo odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů – klient má kdykoli právo odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, a to vždy buď stejným způsobem, jak byl tento souhlas udělen, anebo e-mailem odeslaným na níže uvedenou kontaktní adresu.

8. Právo podat stížnost – klient se kdykoli může v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů obrátit se stížností na dozorový úřad, jimž je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Veškerá shora uvedená práva je možné vůči správci uplatnit prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu: info@mooy.cz Na tuto adresu se lze obrátit také s žádostí o jakékoli doplňující informace týkající se ochrany osobních údajů.

Žádost klienta bude vyřízena bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti požadavku klienta či jiné osoby, je správce oprávněn tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění budou klient samozřejmě informován.