Souhlas se zpracováním osobních údajů – obchodní spolupráce

Obchodní partner tímto uděluje v návaznosti na příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a související právní úpravu, společnosti Elliot Homes a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 11427, identifikační číslo 17393019, sídlem Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec (dále jen „správce“), coby poskytovateli služeb nabízených prostřednictvím webových stránek www.mooy.cz a současně správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se osoby obchodního partnera.

Obchodním partnerem poskytnuté osobní údaje budou ze strany správce zpracovávány za následujícími účely:

  • kontaktování obchodního partnera v souvislosti s poptávkou obchodního partnera o spolupráci v souvislosti s projektem správce mooy.

Udělený souhlas se týká následujících osobních údajů:

  • identifikační a kontaktní údaje a další informace sdělené v rámci poptávky obchodního partnera.

Obchodní partner souhlas se zpracováním osobních údajů specifikovaný výše poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby tří let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Tento souhlas je obchodním partnerem poskytován zcela dobrovolně, jeho neposkytnutí není pro obchodního partnera spojeno s žádnými nepříznivými důsledky či sankcemi. Obchodní partner je rovněž oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat bez jakýchkoli sankcí, a to zasláním jednoduchého emailu na emailovou adresu správce info@mooy.cz, případně kliknutím na odkaz, který je součástí zasílaného e-mailu.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu má obchodní partner vedle výše uvedeného práva kdykoli tento souhlas odvolat, rovněž následující práva, které může uplatnit vůči správci:

  • právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má obchodní partner právo na informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto zpravováním,
  • právo na opravu, na jehož základě obchodní partner může žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem,
  • právo na výmaz (právo „být zapomenut“), na jehož základě může obchodní partner za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,
  • právo na omezení zpracování, na jehož základě obchodního partner může za splnění podmínek žádat omezení zpracování svých osobních údajů,
  • právo na přenositelnost údajů, na jehož základě může obchodní partner získat osobní údaje, které o něm správce zpracovává,
  • právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování, pokud by k němu docházelo.

Obchodní partner je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který je dle příslušné právní úpravy ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů.
Další informace o zpracování osobních údajů správcem jsou k dispozici zde: https://mooy.cz/ochrana-osobnich-udaju