Souhlas se zpracováním osobních údajů

Klient tímto uděluje v návaznosti na příslušná ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a související právní úpravu, společnosti Elliot Homes a.s., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě v oddíle B, vložka 11427, identifikační číslo 17393019, sídlem Husova 406, Staré Město, 739 61 Třinec, (dále jen „správce“), coby poskytovateli služeb nabízených prostřednictvím webových stránek www.mooy.cz a současně správci osobních údajů, souhlas se zpracováním osobních údajů týkajících se osoby klienta. Klient bere na vědomí, že jeho osobní údaje jsou na základě tohoto souhlasu zpracovávány správcem, přičemž mohou být předány na základě tohoto souhlasu pro účely v tomto souhlasu uvedené dalším správcům.

Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou ze strany správce zpracovávány za následujícími účely:

 1. kontaktování klienta s nabídkou produktů a služeb správce, jakož i osob spolupracujících se správcem, kterými jsou společnosti majetkově propojené se společností BTrust Group, a.s., IČ 14404478 a zároveň současní a budoucí investoři těchto společností
 2. vytvoření databáze a osob hledajících bydlení a provádění souvisejících analýz dat, které o sobě jednotlivé osoby hledající bydlení zpřístupní, a to za účelem zjištění aktuálních trendů v oblasti vlastnického bydlení, obvyklých finančních možností žadatel, a dalších souvisejících informací,
 3. předání osobních údajů klienta
 • společnostem majetkově propojených se společností BTrust Group, a.s., IČ 14404478 a zároveň současným a budoucím investorům těchto společností a to za účelem kontaktování klienta s nabídkou produktů a služeb těchto společností, přičemž klient s kontaktováním výše uvedenými subjekty výslovně souhlasí.

Udělený souhlas se týká následujících osobních údajů:

 • základní identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení, e-mail, telefon, rodné číslo, rodinný stav),
 • informace o ekonomické situaci a příjmech klienta (vzdělání, zdroj pravidelných příjmu a informace o tomto zdroji, výše příjmů, informace o vedlejších příjmů, vlastní zdroje klienta),
 • informace o partnerovi, případně spolužadateli (věk partnera, výše hlavních a vedlejších příjmů),
 • informace o výdajích klienta (počet vyživovaných dětí, informace o pravidelných měsíčních výdajích, vč. výdajích spolužadatele),
 • informace získané z registrů a evidencí, jakož i další vyhledávací činnosti správce, zejména informace dostupné v rámci zdrojů uvedených výše,
 • informace o poptávaném bydlení (poptávané místo, typ nemovitosti, zamýšlený časový horizont).

Klient souhlas se zpracováním osobních údajů specifikovaný výše poskytuje na dobu určitou počínaje udělením souhlasu až do uplynutí doby pěti let od konce roku, ve kterém byl souhlas udělen.

Tento souhlas je klientem poskytován zcela dobrovolně, jeho neposkytnutí není pro klienta spojeno s žádnými nepříznivými důsledky či sankcemi. Klient je rovněž oprávněn tento souhlas kdykoli odvolat bez jakýchkoli sankcí, a to zasláním jednoduchého emailu na emailovou adresu správce info@mooy.cz.

V souvislosti se zpracováním osobních údajů na základě tohoto souhlasu má klient vedle výše uvedeného práva kdykoli tento souhlas odvolat, rovněž následující práva, které může uplatnit vůči správci:

 • právo na přístup k osobním údajům, přičemž na základě tohoto práva má klient právo na informaci, zdali jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a v případě, že tomu tak je, právo na informace související s tímto zpravováním,
 • právo na opravu, na jehož základě Uživatel může žádat opravení nepřesností v osobních údajích zpracovávaných správcem,
 • právo na výmaz (právo „být zapomenut“), na jehož základě může klient za splnění podmínek žádat výmaz jakéhokoli či všech osobních údajů o něm zpracovávaných,
 • právo na omezení zpracování, na jehož základě klient může za splnění podmínek žádat omezení zpracování svých osobních údajů,
 • právo na přenositelnost údajů, na jehož základě může klient získat osobní údaje, které o něm správce zpracovává,
 • právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů ve formě profilování, pokud by k němu docházelo.

Klient je také oprávněn se přímo obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, který je dle příslušné právní úpravy ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů.

Další informace o zpracování osobních údajů správcem jsou k dispozici zde: https://mooy.cz/ochrana-osobnich-udaju